Back arrow Back to Games

Tayto Says Scoreboard

 • nick 32 points
 • BazE30 31 points
 • Evita O 30 points
 • Erika 27 points
 • xerxes 27 points
 • nick le 27 points
 • N 26 points
 • Nico 25 points
 • DFKGSY 24 points
 • 10° noah me 23 points
 • 11° Scot W 22 points
 • 12° Gavin 22 points
 • 13° megan 21 points
 • 14° Devine 21 points
 • 15° Kasia 20 points
 • 16° Kevin O 19 points
 • 17° Ashley 19 points
 • 18° Lisa Li 18 points
 • 19° Martin 18 points
 • 20° N 18 points
 • 21° luke 17 points
 • 22° Nawali 17 points
 • 23° DoB 17 points
 • 24° DFKGSY 17 points
 • 25° Jason C 17 points
 • 26° Megan W 17 points
 • 27° Claire 16 points
 • 28° Ryan 16 points
 • 29° Richard 16 points
 • 30° Ola P 16 points